Rode kruis NAVO  
Rode halve maan Government Flying Service (Hong Kong)  
Rode ruit UN  
Rode davids-ster MFO  
Rode Leeuw en Zon RSS